<rt id="6q02u"><optgroup id="6q02u"></optgroup></rt>
<rt id="6q02u"><small id="6q02u"></small></rt>
Υποθ?σει?
VR
Εισαγωγ? Περ?πτωση?

                Βρ?σκεται στη Γαλλ?α, την Ευρ?πη, η αυτ?ματη γραμμ? παραγωγ?? καπακιο? φλιτζανιο? BESURE λειτουργε? με πλ?ρη ταχ?τητα, επιτ?θεται στην ευρωπα?κ? αγορ? καπακι?ν χ?ρτινου ποτηριο? με Η ημερ?σια δυναμικ?τητα παραγωγ?? 90.000 μον?δων αν? μηχαν?, και η παραγγελ?α ε?ναι ελλιπ??! Η ομαλ? θ?ση σε λειτουργ?α του ?ργου ανταποκρ?νεται στην ετ?σια παραγωγ? τη? εταιρε?α? των 1.620 τ?νων καλουπωμ?νων καπακι?ν απ? πολτ?, κ?νοντα? τα προ??ντα BESURE να εισ?λθουν ξαν? στην ευρωπα?κ? αγορ? υψηλ?? ποι?τητα?.

     Στο πλα?σιο τη? επιδημ?α?, το BESURE ?χει αναπτυχθε? εν?ντια στην παγκ?σμια τ?ση. Πολλ?? γραμμ?? παραγωγ?? χ?τευση? χαρτοπολτο? ?χουν εισ?λθει με επιτυχ?α στην ευρωπα?κ? αγορ? και το μερ?διο αγορ?? ?χει επανειλημμ?να φτ?σει σε ν?α υψηλ?. Ω? η προ?λευση τη? παγκ?σμια? βιομηχαν?α? χ?τευση? χαρτοπολτο?, η Ευρ?πη ?χει αναμφισβ?τητη δ?ναμη στην επιστημονικ? ?ρευνα και κατασκευ? και ?χει εξαιρετικ? αυστηρ?? απαιτ?σει? σε ?λε? τι? πτυχ?? εισαγ?μενου εξοπλισμο?. Ωστ?σο, η BESURE ?χει ξεπερ?σει πολλο?? ισχυρο?? τοπικο?? ευρωπα?ου? ανταγωνιστ??, ?χει κατακτ?σει με επιτυχ?α ευρωπα?ου? πελ?τε? με αυστηρ?? απαιτ?σει? και κ?ρδισε την ομ?φωνη επιβεβα?ωση τη? ευρωπα?κ?? αγορ??. Ποια ε?ναι τα πλεονεκτ?ματα του εξοπλισμο? χ?τευση? πολτο? BESURE;

              
Εργο:
Πλ?ρω? αυτ?ματη γραμμ? παραγωγ?? μηχαν?? καπακιο? ποτηριο?
Μοντ?λο:
TSMP-9570
Τοποθεσ?α:
Γαλλ?α
Χωρητικ?τητα:
500 κιλ?/24ωρο
Κ?ρια χαρακτηριστικ?:
Εξοικον?μηση εν?ργεια?, Εξοικον?μηση χ?ρου στο εργαστ?ριο, Γρ?γορη εγκατ?σταση καλουπιο?, αλλαγ? πλ?γματο? και μακρ?? κ?κλο? καθαρισμο? καλουπι?ν, Καλ? Ποι?τητα Προ??ντων, Ε?κολη Συντ?ρηση
Εργοστασιακ?? εικ?νε?


    

FAQ
1
Π?? εγγυ?στε την ποι?τητα του εξοπλισμο? τη? εταιρε?α? σα?;
Τα βασικ? εξαρτ?ματα του εξοπλισμο? μα? ε?ναι ?λα γνωστ?? διεθνε?? μ?ρκε? και το σ?στημα ελ?γχου ε?ναι η μ?ρκα Siemens στη Γερμαν?α.
2
Τι εγγ?ηση ?χει η εταιρε?α σα? για την εξυπηρ?τηση μετ? την π?ληση;
Η εταιρε?α μα? διαθ?τει ?ξι κ?ντρα εξυπηρ?τηση? σε ?λο τον κ?σμο για να παρ?χει ?γκαιρη και γρ?γορη εξυπηρ?τηση μετ? την π?ληση στου? ντ?πιου? πελ?τε?.
3
Ποιε? ε?ναι οι πρ?τε? ?λε? που χρησιμοποιο?νται στον εξοπλισμ?;
Οι πρ?τε? ?λε? χωρ?ζονται σε δ?ο κατηγορ?ε?: η μ?α ε?ναι δευτερε?ον ανακυκλωμ?νο απορρ?μματα χαρτιο? και η ?λλη ε?ναι ινοπολτοσαν?δε?.
4
Σε ποιε? χ?ρε? πραγματοποιε? εξαγωγ?? η εταιρε?α σα?;
Ο εξοπλισμ?? μα? πωλε?ται σε περισσ?τερε? απ? 60 χ?ρε? σε ?λο τον κ?σμο, ?πω? τι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?, τον Καναδ?, τη Γαλλ?α, το Ηνωμ?νο Βασ?λειο, τη Ρωσ?α, τη Μαλαισ?α, την Ινδ?α, τη Σαουδικ? Αραβ?α, το Μεξικ?, τη Ν?τια Αφρικ? και ο?τω καθεξ??.
5
Π?σο καιρ? μπορε? να παραδοθε? ο εξοπλισμ?? σα?;
Ο χρ?νο? κατασκευ?? του εξοπλισμο? ε?ναι 4-5 μ?νε?.Βασικ?? πληροφορ?ε?
 • ?το? ?δρ?σεω?
  --
 • Τ?πο? επιχειρ?σεων
  --
 • Χ?ρα / Περιφ?ρεια
  --
 • Κ?ριο? κλ?δο?
  --
 • κ?ρια προ??ντα
  --
 • Επιχειρηματικ? νομικ? πρ?σωπο
  --
 • Συνολικο? υπ?λληλοι
  --
 • Ετ?σια τιμ? παραγωγ??
  --
 • Εξαγωγικ? αγορ?
  --
 • Συνεργαζ?μενοι πελ?τε?
  --
Επικοινων?στε μαζ? μα?
Επωφεληθε?τε απ? την ασυναγ?νιστη γν?ση και εμπειρ?α μα?, σα? προσφ?ρουμε την καλ?τερη υπηρεσ?α προσαρμογ??.
 • Τηλ?φωνο:
  +86 18823159072
 • Τηλ?φωνο:
  +86 18823159370
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Νι?στε ελε?θεροι ναΕπικοινων?α μα?

Το πρ?το πρ?γμα που κ?νουμε ε?ναι να συναντι?μαστε με του? πελ?τε? μα? και να συζητ?με του? στ?χου? του? για ?να μελλοντικ? ?ργο.
Κατ? τη δι?ρκεια αυτ?? τη? συν?ντηση?, μη διστ?σετε να επικοινων?σετε τι? ιδ?ε? σα? και να κ?νετε πολλ?? ερωτ?σει?.

Συνιστ?ται
Κατασκευ?ζονται ?λα σ?μφωνα με τα αυστηρ?τερα διεθν? πρ?τυπα. Τα προ??ντα μα? ?χουν λ?βει ε?νοια τ?σο απ? την εγχ?ρια ?σο και απ? τι? ξ?νε? αγορ??.
Τ?ρα εξ?γουν ευρ?ω? σε 200 χ?ρε?.
Chat
Now

Στε?λτε την ερ?τησ? σα?

Επιλ?ξτε μια διαφορετικ? γλ?σσα
English English Roman? Roman? italiano italiano 日本語 日本語 Türk?e Türk?e bahasa Indonesia bahasa Indonesia ??????? ??????? Deutsch Deutsch 簡體中文 簡體中文 fran?ais fran?ais русский русский Português Português Espa?ol Espa?ol Ελληνικ? Ελληνικ? ?????? ??????
Τρ?χουσα γλ?σσα:Ελληνικ?