<rt id="6q02u"><optgroup id="6q02u"></optgroup></rt>
<rt id="6q02u"><small id="6q02u"></small></rt>
Υποθ?σει?
VR
Εισαγωγ? Περ?πτωση?

  Απ? το 2021, ο ?μιλο? SAP αγ?ρασε μηχαν?ματα μηχαν?ν δ?σκων αυγ?ν αυτ?ματη? χ?τευση? χαρτοπολτο? BST ET6000. ?λα πληρο?ν τα πρ?τυπα παραγωγ?? και ποι?τητα? και περνο?ν την αποδοχ?. 

    Υπ? τον αντ?κτυπο τη? εκβιομηχ?νιση?, η ασιατικ? αγορ? ?χει προτε?νει αποτελεσματικ?? και σταθερ?? απαιτ?σει? παραγωγ?? και παρ?δοση? για εξοπλισμ? χ?τευση? χαρτοπολτο? και η ισχυρ? ικαν?τητα παρ?δοση? ?χει γ?νει σημαντικ? επιλογ? για τι? ασιατικ?? επιχειρ?σει?.

    Προκειμ?νου να διασφαλιστε? η ποι?τητα εγκατ?σταση? και η ταχ?τητα του ?ργου, για κ?θε ?ργο, η BST θα στε?λει μηχανικο?? για να αναγνωρ?σουν την υπηρεσ?α παρακολο?θηση? σε ?λη τη διαδρομ?, σε θ?ματα ?πω? εγκατ?σταση εξοπλισμο?, εντοπισμ?? σφαλμ?των και εφαρμογ? για να παρ?χουν ισχυρ? τεχνικ? καθοδ?γηση και υποστ?ριξη, και την αρχ? λειτουργ?α? του εξοπλισμο? του ?ργου, τον τρ?πο λειτουργ?α? τη? εκπα?δευση? των χειριστ?ν σχετικ? με του? πελ?τε? του ?ργου.

              
Εργο:
Πλ?ρω? αυτ?ματο? περιστροφικ?? δ?σκο? Δ?σκο? Αυγ?ν Γραμμ? Παραγωγ??
Μοντ?λο:
ET6000
Τοποθεσ?α:
Σαουδικ? Αραβ?α
Χωρητικ?τητα:
6000 τμχ/?ρα
Κ?ρια χαρακτηριστικ?:
Εξοικον?μηση εν?ργεια?, Εξοικον?μηση χ?ρου στο εργαστ?ριο, Γρ?γορη εγκατ?σταση καλουπιο?, αλλαγ? πλ?γματο? και μακρ?? κ?κλο? καθαρισμο? καλουπι?ν, Καλ? Ποι?τητα Προ??ντων, Ε?κολη Συντ?ρηση
Εργοστασιακ?? εικ?νε?

   

FAQ
1
Π?? εγγυ?στε την ποι?τητα του εξοπλισμο? τη? εταιρε?α? σα?;
Τα βασικ? εξαρτ?ματα του εξοπλισμο? μα? ε?ναι ?λα γνωστ?? διεθνε?? μ?ρκε? και το σ?στημα ελ?γχου ε?ναι η μ?ρκα Siemens στη Γερμαν?α.
2
Τι εγγ?ηση ?χει η εταιρε?α σα? για την εξυπηρ?τηση μετ? την π?ληση;
Η εταιρε?α μα? διαθ?τει ?ξι κ?ντρα εξυπηρ?τηση? σε ?λο τον κ?σμο για να παρ?χει ?γκαιρη και γρ?γορη εξυπηρ?τηση μετ? την π?ληση στου? ντ?πιου? πελ?τε?.
3
Ποιε? ε?ναι οι πρ?τε? ?λε? που χρησιμοποιο?νται στον εξοπλισμ?;
Οι πρ?τε? ?λε? χωρ?ζονται σε δ?ο κατηγορ?ε?: η μ?α ε?ναι δευτερε?ον ανακυκλωμ?νο απορρ?μματα χαρτιο? και η ?λλη ε?ναι ινοπολτοσαν?δε?.
4
Σε ποιε? χ?ρε? πραγματοποιε? εξαγωγ?? η εταιρε?α σα?;
Ο εξοπλισμ?? μα? πωλε?ται σε περισσ?τερε? απ? 60 χ?ρε? σε ?λο τον κ?σμο, ?πω? τι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?, τον Καναδ?, τη Γαλλ?α, το Ηνωμ?νο Βασ?λειο, τη Ρωσ?α, τη Μαλαισ?α, την Ινδ?α, τη Σαουδικ? Αραβ?α, το Μεξικ?, τη Ν?τια Αφρικ? και ο?τω καθεξ??.
5
Π?σο καιρ? μπορε? να παραδοθε? ο εξοπλισμ?? σα?;
Ο χρ?νο? κατασκευ?? του εξοπλισμο? ε?ναι 4-5 μ?νε?.


Πλεονεκτ?ματα
1.Υψηλ?? βαθμ?? αυτοματισμο?
2.Μεγ?λη παραγωγικ? ικαν?τητα, εξοικον?μηση εν?ργεια? και με?ωση εκπομπ?ν
3. Εισαγ?μενα βασικ? εξαρτ?ματα, αξι?πιστη ποι?τητα και υψηλ? απ?δοση ασφ?λεια?
Εισαγωγ? Εταιρε?α?
Η Foshan BeSure Technology Co., Ltd., ορ?σαμε ω? αξι?πιστο? κατασκευαστ?? και χονδρ?μπορο? ευρε?α? γκ?μα? μηχανημ?των παραγωγ?? χαρτιο? απ? το 1997. Παρ?χουμε την καλ?τερη και κορυφα?α ποι?τητα τη? μηχαν?? επιτραπ?ζιων σκευ?ν πολτο?, τη? μηχαν?? χ?τευση? πολτο?, τη? μηχαν?? δ?σκου αυγ?ν, τη? γραμμ?? παραγωγ?? πολτο? και πολλα ΑΚΟΜΑ. Τα παρεχ?μενα προ??ντα μα? κατασκευ?ζονται με την καλ?τερη ποι?τητα εξαρτημ?των που προμηθε?εται απ? αξι?πιστου? λιανοπωλητ?? τη? αγορ??. Επιπλ?ον, η εταιρε?α μα? ?χει διορ?σει καλ? ενημερωμ?νου? ειδικο?? που αναπτ?σσουν αυτ? τα προ??ντα σ?μφωνα με τα πρ?τυπα του κλ?δου. Επιπλ?ον, ?χουμε προσλ?βει ελεγκτ?? ποι?τητα? για τον ?λεγχο αυτ?ν των προ??ντων σε διαφορετικ?? παραμ?τρου? του κλ?δου. Εκτ?? απ?, προσφ?ρουμε ?να ευρ? φ?σμα υπηρεσι?ν, ?πω? Customized Retrofit Project και Retail Customized Service σε διαφορετικ? μορφ? που ανταποκρ?νεται στη ζ?τηση των πελατ?ν ?χουμε προηγμ?νη υποδομ? που χωρ?ζεται σε δι?φορα τμ?ματα για την επαγγελματικ? εκτ?λεση των επιχειρηματικ?ν δραστηριοτ?των. Αυτ? η μον?δα υποδομ?? διαχειρ?ζεται τα καταξιωμ?να μ?λη τη? ομ?δα? μα?. Οι επαγγελματ?ε? μα? εργ?ζονται σε στεν? συγχρονισμ? μεταξ? του? για να επιτ?χουν του? προκαθορισμ?νου? στ?χου? τη? εταιρε?α?. Στη μον?δα δοκιμ?ν ποι?τητα? μα?, εξετ?ζουμε αυστηρ? κ?θε προ??ν πλ?ρω?.
Βασικ?? πληροφορ?ε?
 • ?το? ?δρ?σεω?
  --
 • Τ?πο? επιχειρ?σεων
  --
 • Χ?ρα / Περιφ?ρεια
  --
 • Κ?ριο? κλ?δο?
  --
 • κ?ρια προ??ντα
  --
 • Επιχειρηματικ? νομικ? πρ?σωπο
  --
 • Συνολικο? υπ?λληλοι
  --
 • Ετ?σια τιμ? παραγωγ??
  --
 • Εξαγωγικ? αγορ?
  --
 • Συνεργαζ?μενοι πελ?τε?
  --
Επικοινων?στε μαζ? μα?
Επωφεληθε?τε απ? την ασυναγ?νιστη γν?ση και εμπειρ?α μα?, σα? προσφ?ρουμε την καλ?τερη υπηρεσ?α προσαρμογ??.
 • Τηλ?φωνο:
  +86 18823159072
 • Τηλ?φωνο:
  +86 18823159370
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Νι?στε ελε?θεροι ναΕπικοινων?α μα?

Το πρ?το πρ?γμα που κ?νουμε ε?ναι να συναντι?μαστε με του? πελ?τε? μα? και να συζητ?με του? στ?χου? του? για ?να μελλοντικ? ?ργο.
Κατ? τη δι?ρκεια αυτ?? τη? συν?ντηση?, μη διστ?σετε να επικοινων?σετε τι? ιδ?ε? σα? και να κ?νετε πολλ?? ερωτ?σει?.

Συνιστ?ται
Κατασκευ?ζονται ?λα σ?μφωνα με τα αυστηρ?τερα διεθν? πρ?τυπα. Τα προ??ντα μα? ?χουν λ?βει ε?νοια τ?σο απ? την εγχ?ρια ?σο και απ? τι? ξ?νε? αγορ??.
Τ?ρα εξ?γουν ευρ?ω? σε 200 χ?ρε?.
Chat
Now

Στε?λτε την ερ?τησ? σα?

Επιλ?ξτε μια διαφορετικ? γλ?σσα
English English Roman? Roman? italiano italiano 日本語 日本語 Türk?e Türk?e bahasa Indonesia bahasa Indonesia ??????? ??????? Deutsch Deutsch 簡體中文 簡體中文 fran?ais fran?ais русский русский Português Português Espa?ol Espa?ol Ελληνικ? Ελληνικ? ?????? ??????
Τρ?χουσα γλ?σσα:Ελληνικ?